Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Opći uvjeti poslovanja

1. Područje valjanosti

1.1. Ovi Opći uvjeti vrijede za sve pravne poslove u kojima sudjeluje tvrtka ACO. Sve isporuke, usluge i ponude uslijedit će isključivo na temelju ovih uvjeta prodaje. To vrijedi i za slijedne naloge, neovisno o tome da li se u slučaju budućeg naloga izričitim izrijekom poziva na ove opće uvjete.
1.2. S potvrdom narudžbe kupac izjavljuje da je suglasan s izričitom valjanošću ovih općih uvjeta i odustaje od poštivanja drugih uvjeta koji eventualno drugačije glase.
1.3. Ukidanja, izmjene ili dopune ovih uvjeta za svoju pravnu valjanost potrebuju pisanu potvrdu. Usmeni dogovori, uključujući i one o ukidanju potrebe za pisanim oblikom, nisu pravno valjani.

2. Ponuda i sklapanje ugovora

2.1. Ponude tvrtke ACO uslijedit će načelno kao neobvezujuće.
2.2. Ugovor se smatra sklopljenim ako je tvrtka ACO po primitku narudžbe odaslala pisanu potvrdu naloga ili uputila pošiljku.
2.3. Podaci sadržani u katalozima, prospektima i sl. mjerodavni su samo ako se u potvrdi narudžbe izrijekom na njih pozivamo.
2.4. Naknadne izmjene ili dopune ugovora za svoju pravovaljanost potrebuju pisanu potvrdu.
2.5. Nijedna ponudbena i projektna dokumentacija ne smije se bez suglasnosti tvrtke ACO niti umnožavati niti učiniti dostupnom trećim osobama. Svu dokumentaciju potrebno je vratiti bez poziva i u potpunosti, ako narudžba ne bude dodijeljena tvrtki ACO.

3. Cijene i uvjeti plaćanja

3.1. Sve cijene uvećavaju se za porez na dodanu vrijednost. Prijevoz na gradilište posebno se zaračunava i vrijednost je uvijek navedena na ponudi osim u slučaju kada se roba nudi po paritetu FCO naše skladište. Roba se isporučuje na Euro paletama. Prilikom isporuke na skladište vrijedi pravilo zamjene paleta za palete. Ukoliko bi se isporuka vršila direktno na gradilište ili drugu lokaciju gdje zamjena nije moguća, zadržavamo pravo obračunati troškove paleta sa 40,00 KN po paleti. Ako u vezi s isporukom nastanu pristojbe, porezi i druga davanja, onda iste snosi kupac. Eventualno osiguranje transporta, koje kupac poželi, zasebno se obračunava. Dostava ne sadrži istovar i daljnji transport.
3.2. Cijene se temelje na troškovima u trenutku prve ponuđene cijene. Ako se do trenutka isporuke troškovi povećaju, onda tvrtka ACO ima pravo korigirati cijene sukladno tome.
3.3. Iznosi računa dospijevaju na naplatu kao što je iskazano na računu. Uplate putem doznake smatraju se izvršenim s valutom prispijeća na računu tvrtke ACO. U slučaju plaćanja mjenicom, eventualni troškovi (kao npr. troškovi naplate i diskontni troškovi) idu na teret kupca.
Tvrtka ACO je ovlaštena uplate kupca neovisno o njihovoj eventualnoj svrsi uračunati u dotično najstarije potraživanje, i to ovim redoslijedom: troškovi, kamate, glavno potraživanje. Ako kupac kasni s dogovorenom uplatom ili nekim drugim plaćanjem, onda tvrtka ACO može:
a) odgoditi vlastite obveze do ishođenja zaostalih uplata ili drugih plaćanja,
b) iskoristiti primjereno produljenje roka isporuke,
c) cijeli još otvoreni ostatak kupoprodajne cijene proglasiti dospjelim (propadanje roka plaćanja),
d) od datuma dospijeća zaračunati zakonske zatezne kamate koje se određuju uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za 8 postotnih poena prema čl. 29 stavak 2. Zakona o obveznim odnosima
e) u slučaju nepoštivanja primjerenoga naknadnog roka odustati od ugovora,
f) zaračunati sve troškove opomena, naplate, istraživanja, obavještavanja, odvjetnika koje su vezane uz naplatu otvorenih iznosa računa.
3.4. Odobreni rabati ili bonusi su suspenzivno uvjetovani zaprimanjem potpune uplate.
3.5. U slučaju nastupa činjenica, koje opravdavaju sumnju u platnu nesposobnost ili nespremnost kupca (npr. nenaplativost mjenice, postojanje sudskih ovršnih postupaka ili negativna potvrda o bonitetu), kao i u slučaju zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka ili postupka poravnanja nad imovinom kupca, tvrtka ACO ima pravo uvjetovati daljnje usluge davanjem jamčevine ili plaćanjem unaprijed. Ako kupac neki odgovarajući poziv ne ispuni unutar primjerenog roka, tvrtka ACO ima pravo odustati od ugovora i sve isporučene robe u svako doba vratiti isporučena dobra.
3.6. Uzdržavanje od plaćanja ili prebijanje od strane kupca zbog protu potraživanja bilo koje vrste je isključeno ukoliko nije posebno dogovoreno.
3.7. U slučaju parcijalnih obračuna, odgovarajuće parcijalne uplate dospijevaju na naplatu s primitkom dotičnog računa. To vrijedi i za obračunske iznose, koji uslijed naknadnih isporuka ili drugih dogovora premašuju prvotnu zaključnu svotu, neovisno o uvjetima plaćanja dogovorenim za glavnu isporuku.

4. Isporuka

4.1. Podaci o vremenu isporuke uslijedit će prema procjeni tvrtke ACO a na temelju aktualnog stanja glede isporuke. Podatke s tim u vezi potrebno je smatrati samo približnim, ako načelno ne uslijedi izričito obvezujuće jamčenje fiksnoga roka isporuke.
4.2. Za kašnjenja u isporuci i pružanju usluga zbog više sile ili drugih neuobičajenih događaja, koji pažnjom urednog trgovca nisu mogli biti otklonjeni i predviđeni, tvrtka ACO nije odgovorna. Kao takvi događaji smatraju se posebice štrajkovi, blokade te drugi nepredvidivi zastoji u proizvodnji, kašnjenje u transportu i carinjenju, manjak energije i sirovina, izostanak bitnoga, teško nadoknadivog dobavljača, čak i ako nastupe kod pred-dobavljača ili poddobavljača. U navedenim slučajevima, rokovi isporuke produljuju se u primjerenom opsegu.
4.3. Dozvole od strane javnih ustanova ili trećih osoba za izvođenje, montažu i puštanje u rad postrojenja mora ishoditi kupac. Ako takve dozvole ne uslijede pravovremeno, rok isporuke će se produljiti sukladno tome.
4.4. Ako otpremanje robe spremne za slanje ne bude moguće i bez krivnje na strani tvrtke ACO ili ako to kupac ne bude želio, onda tvrtka ACO može izvršiti skladištenje robe o trošku kupca, uslijed čega će se smatrati da je isporuka izvršena. Dogovoreni uvjeti plaćanja se uslijed toga ne mijenjaju.
4.5. Ako tvrtka ACO ne ispuni obvezujuće rokove isporuke i roba se nalazi u zakašnjenju, onda kupac ima pravo zahtijevati paušalno obeštećenje zbog kašnjenja za svaki navršeni
tjedan kašnjenja u visini od najviše 0,5 %, i to do ukupno 5 % od vrijednosti onoga dijela predmetne ukupne isporuke, koji se uslijed zakašnjele isporuke nekoga bitnog dijela ne može koristiti, ako je kupcu nastala dokaziva šteta u toj visini. Isticanje prava na naknadu štete, koje bi prelazilo ove okvire, i odustajanje kupca od ugovora je isključeno. Ako se ne dogovori takvo pravo kupca, onda se ne mogu isticati prava na naknadu štete zbog kašnjenja isporuke.
4.6. Tvrtka ACO ima pravo zaračunati parcijalne ili prethodne isporuke. Ako je dogovorena isporuka na poziv, onda se smatra da je roba pozvana najkasnije godinu dana po narudžbi. Time rizik prema točki 5.1 prelazi na kupca, a tvrtka ACO ima pravo zaračunati dogovorenu naknadu.

5. Ispunjenje obaveze i prelazak rizika

5.1. Korištenje i rizik prelaze najkasnije s odlaskom pošiljke franko skladište na kupca, i to neovisno o cijeni dogovorenoj za isporuku. To vrijedi i onda ako isporuka uslijedi u okviru montaže ili ako transport obavlja ili organizira ili vodi tvrtka ACO.
5.2. Kod usluga, koje ne predstavljaju isporuku ili njen dio, mjesto izvršenja je tamo gdje se usluga izvršava, dok rizik za neku isporuku ili dogovorenu parcijalnu isporuku prelazi s njenim izvršenjem na kupca.
5.3. U slučaju kašnjenja u slanju uslijed okolnosti, za koje je odgovoran kupac, rizik s danom prijave spremnosti pošiljke za isporuku prelazi na kupca.

6. Pridržaj prava vlasništva

6.1. Tvrtka ACO pridržava pravo vlasništva nad svim robama koje je isporučila do potpunog podmirenja iznosa računa, uvećano za kamate i troškove. Do tog trenutka kupac samo uz pisanu suglasnost tvrtke ACO ima pravo robu prodati dalje, obraditi i preraditi ili objediniti, osim u onim slučajevima u kojima je roba namijenjena za daljnju prodaju, obradu odnosno preradu ili objedinjavanje. Suglasnost za daljnju prodaju, obradu odnosno preradu ili objedinjavanje prestaje bez daljnjeg čim se nad imovinom kupca otvori stečajni postupak odnosno čim otvorenje tečajnog postupka izostane zbog manjka imovine koja bi bila dostatna za pokriće troškova.
6.2. Kupac se obvezuje da će u svrhu osiguranja potraživanja tvrtke ACO s osnova kupoprodajne cijene ustupiti tvrtki ACO svoja potraživanja iz daljnje prodaje, pri čemu će ovo ustupanje biti privremeno tiho, tj. neće biti priopćeno krajnjem kupcu. U slučaju pljenidbe ili drugog terećenja kupac je obvezan upozoriti na pravo vlasništva tvrtke ACO te tvrtku ACO mora o tome obavijestiti bez odlaganja.

7. Jamstvo

7.1. Tvrtka ACO je u slučaju poštivanja dogovorenih uvjeta plaćanja od strane kupca obvezana da po mjerilu sljedećih odredaba otkloni svaku manjkavost koja negativno utječe na funkcionalnost, koja počiva na grešci na konstrukciji, materijalu ili izvedbi i koja bude postojala u trenutku primopredaje. Iz podataka navedenih u katalozima, prospektima, reklamnim porukama i pisanim ili usmenim izjavama, koje nisu uglavljene u ugovor, ne mogu se izvoditi prava s osnova jamstva.
7.2. Jamstveni rok iznosi 24 mjeseci. To vrijedi i za prava na isporuku i uslugu, koja su čvrsto povezana s nekom zgradom ili zemljištem i tlom. Trajanje jamstvenog roka počinje s trenutkom prelaska rizika prema točki 5.1.
7.3. Pravo s osnova jamstva pretpostavlja da je kupac bez odlaganja i napismeno prijavio manjkavosti koje su se pojavile. Prava s osnova jamstava su isključena ako je kupac prodao robu dalje nakon što je manjkavost otkrio ili ju je bio morao otkriti. Obrazložene, uredno reklamirane i od strane tvrtke ACO priznate manjkavosti bit će otklonjene po izboru tvrtke ACO kroz smanjenje kupoprodajne cijene, popravak ili zamjenu robe. Ako kupca nakon daljnje prodaje robe njegov krajnji kupac bude teretio zbog jamstva, kupac se obvezuje da će još prije izvršenja svoje obveze s naslova jamstva u potpunosti obavijestiti tvrtku ACO o činjeničnom stanju.
7.4. Svi troškovi koji nastanu u vezi s poboljšanjem (npr. ugradnja i izgradnja, transport, trajanje vožnje i trajanje izlaska) idu na teret kupca. Za jamstvene radove u pogonu kupca potrebno je bez naknade staviti na raspolaganje potrebnu pomoćnu radnu snagu i pomoćna sredstva. Eventualno zamijenjeni dijelovi padaju u vlasništvo tvrtke ACO.

8. Naknada štete

8.1. Tvrtka ACO jamči samo ako joj se dokažu namjera ili grubi nemar. Odgovornost za lakši nemar, naknadu posljedičnih šteta i šteta na imovini, nepostignutih ušteda, gubitka na kamatama te šteta s osnova prava trećih osoba prema kupcu je isključena.
8.2. U slučaju nepoštivanja eventualnih uvjeta ugradnje, montaže, redovnog održavanja i korištenja kao i posebnih propisa nadležnih službi ili uvjeta za dobivanje dozvole za uporabu isključena je svaka naknada štete i jamstveno pravo iz članka 7.

9. Prava na zaštitu industrijskog vlasništva i autorska prava

9.1. Ako proizvodnja artikala uslijedi prema crtežima, uzorcima i drugoj dokumentaciji kupca, koja zadire u prava na zaštitu industrijskog vlasništva ili autorska prava trećih osoba, kupac mora tvrtku ACO osloboditi odštetne i kaznene odgovornosti.
9.2. Izvedbena dokumentacija, kao što su planovi, skice i ostala tehnička dokumentacija, ostaju kao i uzorci, katalozi, prospekti, slike i sl. uvijek intelektualno vlasništvo tvrtke ACO, podliježu dotičnim zakonskim odredbama glede umnožavanja, kopiranja i tržišnog natjecanja te se bez suglasnosti ne smiju niti umnožavati niti učiniti dostupnim trećim osobama.

10. Općenito

Ako pojedine odredbe ugovora ili ovih odredaba budu ništave, to neće utjecati na valjanost preostalih odredaba. Ništava odredba zamijenit će se onom valjanom odredbom, koja bude najbliža cilju kojem se teži.

11. Mjesto nadležnosti suda i pravo

Sve sporove koji eventualno nastanu u izvršenju ovog ugovora ugovorne strane će nastojati prvenstveno riješiti sporazumno, a ako se sporazum ne postigne, za odlučivanje o svim sporovima koji nastanu iz ugovora – uključujući i one o njegovu postojanju ili nepostojanju, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu. Ugovor podliježe hrvatskom pravu uz isključenje kolizijskih normi.