Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Državna cesta D 315, Trogir - Pantana

Državna cesta D 3415 započinje u Trogiru, kod mosta za Čiovo (D126), i ide prema istoku, da bi završila 2,7 km dalje kod potoka Pantana, gdje se spaja sa D409. 

ACO rješenja na objektu

Zbog poznatih specifičnosti priobalne odvodnje (rekonstruirani dio dionice se nalazi na visini od 2 do 5 m.n.m.) i zahtjeva koje nameće intenzivan promet kako putničkih tako i teretnih vozila, odabrana je kombinacija šupljeg rubnjaka ACO KerbDraina za uzdužnu odvodnju oborina sa same ceste i monolitnog kanala ACO Monoblock RD200V za poprečnu odvodnju spojnih prometnica, koji udovoljavaju kako hidrauličkim perfomansama, tako i karakteristikama bitnim za sigurnost prometa.

Galerija fotografija

Ugrađeni ACO proizvodi

  • KerbDrain
  • Monoblock RD