Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO WaterCycle

Integrirana rješenja za buduće klimatske uvjete

Sve intenzivnije padaline i ekstremne meteorološke prilike zahtijevaju sve kompleksnije sustave odvodnje. S tim ciljem, ACO nudi inteligentna sustavna rješenja za odvodnju koja funkcioniraju u oba smjera: zaštita ljudi od vode i zaštita vode od ljudi. Svaki proizvod ACO sustava ima posebno mjesto s ciljem osiguravanja najboljeg ekološkog i ekonomskog iskorištavanja odvodnog sustava i prikupljenih otpadnih voda.

ACO Građevinski elementi d.o.o. kao dio ACO Grupe, povezuje proizvode iz 30 različitih proizvodnih pogona ACO-a smještenih širom svijeta u jedinstven ACO sustavni lanac proizvoda i usluga prilagođenih našem tržištu, kontinuirano uvodeći najmodernije tehnologije i prezentirajući globalne trendove u tehnologiji odvodnje.

collect: prihvat i odvodnja

Oborinske vode koje je potrebno tretirati nužno je što prije prikupiti s površine pomoću sustava za odvodnju koji osiguravaju sigurnost i komfor za ljude, objekte i prometnice u neposrednoj blizini. ACO nudi širok program kanala za odvodnju, dizajniranih za optimalan učinak u skladu sa zahtjevima svakog pojedinačnog projekta.

clean: separacija, biološki i kemijski tretman

Površinske vode s parkirališta, benzinskih crpki, autopraonica ili drugih prometnih površina sadrže naftne derivate i mulj opterećen teškim metalima i drugim štetnim tvarima, koja predstavljaju potencijalnu opasnost ukoliko uđu u kanalizacijski sustav ili prirodni vodotok čime dolazi do zagađenja tla i podzemnih voda, a slijedno tome i cjelokupnog ekosustava.

hold: retencija i protupovratna zaštita

Spremnici, regulacijski elementi i drugi zaporni uređaji osiguravaju da prikupljena oborinska voda i/ili tehnološke vode koje se tretiraju ostanu u sustavu odvodnje kako bi ih se potom moglo kontrolirano ispustiti. Na taj se način povećava stupanj zaštite i sigurnost objekta kod ekstremnih padalina ili kod rukovanja opasnim tekućinama.

reuse: infiltracija i prepumpavanje

Pumpe, prepumpne stanice i elementi za regulaciju protoka prenose prikupljenu i obrađenu vodu u prijamnik kao što su kanalizacijski kolektor, odvodni kanal ili prirodni recipijent. Na taj način se dolazi do kontroliranog ispuštanja vode u prirodnu sredinu kako bi se ponovo uspostavio prirodni proces kruženja vode.

Upravljanje i zaštita oborinskih voda