Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Upravljanje i zaštita oborinskih voda

Globalne klimatske promjene uzrokuju učestalu pojavu ekstremnih vremenskih prilika, kao što su suše i olujne kiše. U kombinaciji s ubrzanom urbanizacijom, za koju se predviđa udvostručenje do 2050., klimatske promjene stavljaju urbane kanalizacijske sustave pred nove izazove. Stoga se industrijski i komercijalni projekti moraju pažljivo analizirati uz povećanje svojih kapaciteta za upravljanje površinskim vodama - prihvat i odvodnju, pročišćavanje i ponovnu upotrebu vodenih resursa u svrhu smanjenja i kontrole rizika za život i zdravlje ljudi, sigurnost njihove imovine, kao i eko sustava.

ACO nudi rješenja nove generacije za upravljanje površinskim vodama, koja kontroliraju tok vode od njenog prihvata i odvodnje, do pročišćavanja, zadržavanja i kontroliranog ispuštanja u prirodnu sredinu, kako bi se ponovo uspostavio prirodni proces kruženja vode. Naša održiva sustavna rješenja su praktična, ekonomski isplativa i pomažu u upravljanju vodom, te sigurnosti ljudi i okoline.


Smjer otjecanja oborinskih voda

Kako započinje upravljanje kišnicom i očuvanje vode?

Oborinske vode koje je potrebno tretirati nužno je što prije prikupiti s površine pomoću sustava za odvodnju koji osiguravaju sigurnost i komfor za ljude, objekte i prometnice u neposrednoj blizini. ACO nudi širok program kanala za odvodnju, dizajniranih za optimalan učinak u skladu sa zahtjevima svakog pojedinačnog projekta.

Kakve se vode moraju pročišćavati?

Površinske vode s parkirališta, benzinskih crpki, autopraonica ili drugih prometnih površina sadrže naftne derivate i mulj opterećen teškim metalima i drugim štetnim tvarima, koja predstavljaju potencijalnu opasnost ukoliko uđu u kanalizacijski sustav ili prirodni vodotok čime dolazi do zagađenja tla i podzemnih voda, a slijedno tome i cjelokupnog ekosustava.

Kada se oborinske vode moraju zadržavati?

Spremnici, regulacijski elementi i drugi zaporni uređaji osiguravaju da prikupljena oborinska voda i/ili tehnološke vode koje se tretiraju ostanu u sustavu odvodnje kako bi ih se potom moglo kontrolirano ispustiti. Na taj se način povećava stupanj zaštite i sigurnost objekta kod ekstremnih padalina ili kod rukovanja opasnim tekućinama.

Kako se voda ispušta na kontrolirani način?

Pumpe, prepumpne stanice i elementi za regulaciju protoka prenose prikupljenu i obrađenu vodu u prijamnik kao što su kanalizacijski kolektor, odvodni kanal ili prirodni recipijent. Na taj način se dolazi do kontroliranog ispuštanja vode u prirodnu sredinu kako bi se ponovo uspostavio prirodni proces kruženja vode.


Odgovarajući ACO proizvodi

Linijska odvodnja


Cestovni slivnici

Separatori lakih tekućina


Separatori teških metala

Stormbrixx


Q-Brake